Z przyjemnością i satysfakcją informujemy, że jest już także 6. (tym razem regularny) numer internetowego Kwartalnika Antymonopolowego i Regulacyjnego (iKAR) 2014 r. Jego redaktorem prowadzącym jest prof. KA dr hab. Konrad Kohutek. Zachęcamy do lektury na www.ikar.wz.uw.edu.pl.

Z przyjemnością i satysfakcją informujemy, że na początku obecnego roku akademickiego ukazał się 5. numer internetowego Kwartalnika Antymonopolowego i Regulacyjnego (iKAR), poświęcony głównie regulacji finansowej. Jego redaktorami prowadzącymi byli prof. UW dr hab. Teresa Czerwińska oraz Wojciech Podlasin z WZ UW. Zachęcamy do lektury na www.ikar.wz.uw.edu.pl.

Z przyjemnością i satysfakcją informujemy, że w połowie września 2014 r. ukazał się 4. numer internetowego Kwartalnika Antymonopolowego i Regulacyjnego (iKAR), przygotowany na ogólnopolską konferencję naukową „Ustawa o prawach konsumenta – szanse i zagrożenia” zorganizowaną. przez CARS, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz UOKiK w Łodzi w dniu 15 września 2014 r. Redaktorem zeszytu była dr hab. Monika Namysłowska z WPiA UŁ. Zachęcamy do lektury na www.ikar.wz.uw.edu.pl.

Informujemy, że właśnie ukazał się numer specjalny Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies. Został on przygotowany z okazji 10. rocznicy przystąpienia do Unii Europejskiej dziesięciu państw europejskich, wśród nich ośmiu państw z Europy Środkowo-Wschodniej. Podobnie jak w przypadku poprzedniego numeru YARS (2013, 6 (8)), artykuły opublikowane w bieżącym numerze nie tylko dotyczą polskiego prawa konkurencji, ale również prezentują krajowe prawo konkurencji innych państw Europy Środkowo-Wschodniej. Czytaj więcej.

W dniach 26.-28.06.2014 r. odbyła się 9th ASCOLA Conference Warsaw 2014 nt. „Procedural fairness in competititon proceedings”, zorganizowana przez Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS) w pomieszczeniach Centrum Konferencyjnego Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w Warszawie.

9 czerwca obyło się uroczyste wręczenie Nagrody CARS 2014. Przyznawaną przez CARS „Nagrodę CARS 2014” otrzymała dr Agata Jurkowska-Gomułka z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego za pracę Publiczne i prywatne egzekwowanie zakazów praktyk ograniczających konkurencję: w poszukiwaniu zrównoważonego modelu współistnienia, Warszawa 2013.

Nominowane do Nagrody CARS 2014 były także prace Zbigniewa Jurczyka, Krystyny Kowalik-Bańczyk, Małgorzaty Król-Bogomilskiej oraz Anny Piszcz.

Ufundowaną przez PKO Bank Polski „Nagrodę CARS 2014” wręczył Pan Zbigniew Jagiełło, Prezes Zarządu PKO Banku Polskiego, w towarzystwie Pana Adama Jassera, Prezesa UOKiK, oraz członków Kapituły.

Porozumienie o współpracy między CARS a UOKiK zostało podpisane w dniu 5.05.2014 r.

Listy stanowią robocze produkty projektu badawczo-metodologicznego, realizowanego od początku 2014 r. w Samodzielnym Zakładzie Europejskiego Prawa Gospodarczego WZ UW. Celem tego projektu było dokonanie identyfikacji czasopism naukowych, w których mogą i powinny publikować swoje artykuły osoby zajmujące się prawem i ekonomią ochrony konkurencji i regulacji sektorowych. Listy obejmują nie tylko czasopisma z list „A” (tzw. listy filadelfijskiej) i „B” MNiSzW, ale także inne renomowane czasopisma zagraniczne (głównie anglojęzyczne). Lista czasopism z zakresu regulacji sektorowych będzie rozszerzana o czasopisma dotyczące sektorów transportu (głównie kolejowego i lotniczego), usług pocztowych i usług finansowych (głównie bankowych i ubezpieczeniowych).

W intencji CARS listy te mają stanowić pomoc dla członków CARS i innych, zwłaszcza młodszych pracowników naukowych (doktorantów) i praktyków, gdy będą podejmowali decyzję, do jakiego czasopisma naukowego posłać swój artykuł, aby uzyskać jak najwięcej punktów i dotrzeć do jak największego i najważniejszego grona czytelników.

Jak już informowaliśmy, w dniu 21.05.2014 r. odbędzie się organizowana przez CARS konferencja naukowa z okazji 10-lecia członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Celem konferencji jest krytyczne przedyskutowanie najważniejszych i najciekawszych aspektów wpływu prawa unijnego na polskie prawo antymonopolowe i regulacyjne.

Z przyjemnością i satysfakcją informujemy, że  ukazał się właśnie 3. (tym razem regularny) numer internetowego Kwartalnika Antymonopolowego i Regulacyjnego (iKAR) 2014 r. Jego redaktorem prowadzącym jest dr hab. Anna Piszcz.

Zachęcamy do lektury na www.ikar.wz.uw.edu.pl.

Wydana w 2013 r. drukiem książka A. Jurkowskiej pt. Publiczne i prywatne egzekwowanie zakazów praktyk ograniczających konkurencję jest jest już także dostępna w wydaniu elektronicznym.

Z przyjemnością i satysfakcją informujemy, że  ukazał się właśnie 2. (tym razem pocztowy) numer internetowego Kwartalnika Antymonopolowego i Regulacyjnego (iKAR) 2014 r. Jego redaktorem prowadzącym jest dr Monika Zielińska.

Zachęcamy do lektury na www.ikar.wz.uw.edu.pl.

Następny numer iKAR (3/2014) – pocztowy – ukaże się za najdalej dwa tygodnie.

Z przyjemnością i satysfakcją informujemy, że  ukazał się właśnie 1. (regularny) numer internetowego Kwartalnika Antymonopolowego i Regulacyjnego (iKAR) 2014 r. Jego redaktorem prowadzącym jest dr Agata Jurkowska-Gomułka.

Zachęcamy do lektury na www.ikar.wz.uw.edu.pl.

Następny numer iKAR (2/2014) – pocztowy – ukaże się za najdalej dwa tygodnie.

Kolejne (18.) spotkanie Otwartego Seminarium Doktoranckiego CARS odbędzie się w 19 marca 2014 r. o godz. 16.30. W trakcie seminarium nt. „Jeden organizm gospodarczy” i zagadnienie samodzielności przedsiębiorców w polskim i europejskim prawie konkurencji” mgr Piotr Semeniuk przedstawi założenia i osiągnięte w rozprawie doktorskiej wyniki badań nad pojęciem i doktryną „jednego organizmu gospodarczego” w prawie konkurencji.

W dniu 22 lutego 2014 r. obchodzi swoje 7. urodziny. „Sprawozdanie z działalności CARS w latach 2007-2013” ukazuje zakres i skalę naszych dokonań.

Kolegium Redakcyjne YARS zaprasza autorów z państw Europy Środkowo-Wschodniej i Bałkanów do nadsyłania propozycji publikacji do numeru regularnego YARS 2014, vol. 7(10), który ukaże się pod koniec bieżącego roku.

28 lutego odbędą się inauguracyjne Studenckie Warsztaty Regulacyjne CARS, pierwsze z semestralnego cyklu zajęć realizowanego przez studentów pod patronatem prof. Tadeusza Skocznego. Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest wcześniejsza rejestracja u koordynatora studenckiego projektu. Liczba miejsc ograniczona

Z satysfakcją informujemy, że Zarząd Academic Society of Competition Lawe (ASCOLA) powierzył CARS organizację 9th ASCOLA Conference 2014. Jesteśmy zaszczyceni, jako że konferencja ta, organizowana corocznie w różnych miejscach świata, zoranie zorganizowana po raz pierwszy nie tylko w Polsce, ale w nowym państwie członkowskim UE w ogóle.

Konferencja odbędzie się w dniach 26-28 czerwca 2014 r. w Pałacu Kazimierzowskim (siedzibie władz rektorskich UW).

Zapraszamy na specjalną stronę internetową konferencji www.ASCOLA-Conference-2014.wz.uw.edu.pl.

W dniu 21.05.2014 r. odbędzie się organizowana przez CARS konferencja naukowa z okazji 10-lecia członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Celem konferencji jest krytyczne przedyskutowanie najważniejszych i najciekawszych aspektów wpływu prawa unijnego na polskie prawo antymonopolowe i regulacyjne.

Ukazała się właśnie kolejna – piętnasta w ogóle, a piąta w roku 2013 – książka Programu Wydawniczego CARS: Telecommunications Regulation in Poland – monografia zbiorowa pod red. Prof. S. Piątka.