Tytuł: Zróżnicowanie stawek akcyzy na wyroby tytoniowe i na wyroby nowatorskie w świetle reguł pomocy państwa
Autorzy: dr Łukasz Grzejdziak
Data wykonania: maj 2021

Ekspertyza naukowa Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych WZ UW autorstwa dr Łukasza Grzejdziaka.

Celem ekspertyzy jest odpowiedź na pytanie, czy zróżnicowanie stawek akcyzy na wyroby tytoniowe i na wyroby nowatorskie stanowić może pomoc państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. W pierwszej kolejności w ekspertyzie zrekonstruowano pojęcie pomocy państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 TfUE. Odrębnie przedstawiono treść kryterium selektywności – kluczowego kryterium dla klasyfikacji danego środka jako pomocy państwa. Ostatnia część ekspertyzy zmierza do ustalenia, czy zróżnicowanie ww. stawek spełnia kryterium selektywności pomocy. Ekspertyza sporządzona została w oparciu o obowiązujące źródła prawa, aktualne orzecznictwo instytucji UE, literaturę oraz inne dostępne dane. Ekspertyza jest wyrazem niezależnych badań naukowych prowadzonych przez autorów afiliowanych przy Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych WZ UW.

Ekspertyza dostępna jest tutaj: Zróżnicowanie stawek akcyzy na wyroby tytoniowe i na wyroby nowatorskie w świetle reguł pomocy państwa