Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych realizuje swoje zadania statutowe w sektorach szczególnych i infrastrukturalnych, w tym w szczególności w transporcie lotniczym i kolejowym, telekomunikacyjnym, pocztowym, energetycznym oraz w odniesieniu do sektora cyfrowego.

Służące temu Laboratoria prowadzą zorientowane na potrzeby nauki i praktyki badania i prace wdrożeniowe, świadczą ekspertyzy naukowe, organizują krajowe i zagraniczne konferencje naukowe, szeroko współpracują z organami regulacyjnymi, placówkami naukowymi i firmami, publikują książki i czasopisma, w tym „Serię Regulacyjną” internetowego Kwartalnika Antymonopolowego i Regulacyjnego (iKAR).