Zgodnie z ideą CARS zadaniem utworzonego 21 kwietnia 2017 r. Laboratorium Komunikacji Elektronicznej jest prowadzenie interdyscyplinarnych prawno-ekonomicznych badań naukowych nad regulacją gospodarczą i ochroną konkurencji w sektorze komunikacji elektronicznej. Wskazane podejście badawcze ma wyjątkowo silne uzasadnienie w odniesieniu do tego sektora, gdzie warstwa prawna i ekonomiczna są ze sobą ściśle zespolone, tak w nauce jak i w praktyce. Sektor komunikacji elektronicznej w Unii Europejskiej i jej państwach członkowskich stale ewoluuje pod wpływem przemian społecznych, ekonomicznych i technologicznych, którym odpowiadają zmiany w podejściu regulacyjnym, wyrażone w aktach prawa unijnego i krajowego.

Zadania i plany LKE CARS

Dotychczasowe ramy regulacyjne zastąpione zostały Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1972 ustanawiającą Europejski Kodeks Łączności Elektronicznej (EKŁE), który wszedł w życie pod koniec 2018 r., z terminem transpozycji do grudnia 2020 r. Przepisy EKŁE wprowadzają istotne zmiany dotyczące: praw użytkowników końcowych usług komunikacji elektronicznej; usługi powszechnej; gospodarowania spektrum częstotliwości radiowych; dostępu telekomunikacyjnego; objęcia ramami regulacyjnymi nowych kategorii podmiotów, w szczególności dostawców usług komunikacji interpersonalnej, w tym niewykorzystujących numerów. W zakresie transpozycji EKŁE do polskiego porządku prawnego podstawową rolę ma odgrywać ustawa - Prawo komunikacji elektronicznej, uchylająca obowiązujące od 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, w 2021 r. pozostająca na etapie projektu nie skierowanego jeszcze do Sejmu. W obszarze zainteresowania Laboratorium Komunikacji Elektronicznej znajdzie się wpływ nowych norm na wszystkich uczestników łańcucha wartości w komunikacji elektronicznej, ze szczególnym uwzględnieniem: użytkowników końcowych, dostawców usług komunikacji elektronicznej (zarówno usług telekomunikacyjnych, jak i usług komunikacji elektronicznej niewykorzystujących numerów), organów regulacyjnych, a także przedsiębiorców wykorzystujących komunikację elektroniczną w prowadzonej działalności gospodarczej.

W większości państw członkowskich Unii Europejskiej od 2016 r., zaś w Polsce od 2017 r., obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2120 ustanawiające środki dotyczące dostępu do otwartego internetu. Ustanowiło normy odpowiadające doktrynalnym założeniom neutralności sieciowej, zakazujące uzasadnionego inaczej niż obiektywną, techniczną koniecznością oddziaływania na ruch internetowy przez dostawców usług dostępu do internetu, a także nakazujące właściwie informować użytkowników końcowych o użyteczności owych usług. Mimo kilku lat obowiązywania tego aktu, ciągle budzi on kontrowersje, tylko częściowo wyeliminowane pierwszym, wydanym na jego podstawie wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 15.09.2020 r. w sprawach połączonych C-807/18 i C-39/19 Telenor. Laboratorium Komunikacji Elektronicznej zajmuje się kwestiami z zakresu obowiązywania Rozporządzenia 2015/2120, a w szczególności: zarządzaniem ruchem internetowym; dopuszczalnością różnych praktyk handlowych podejmowanych przez dostawców usług dostępu do internetu, w tym zero-ratingu (zwanego też stawką zerową); dostępnością i przejrzystością informacji o usłudze dostępu do internetu udostępnianych użytkownikom końcowym.

Laboratorium Komunikacji Elektronicznej będzie kontynuowało działania ukierunkowane na poznanie (badania i ekspertyzy naukowe) i praktyczne wspieranie procesów legislacyjnych, organów regulacyjnych, przedsiębiorców i organizacji konsumenckich. Laboratorium będzie inicjowało i redagowało publikacje zwarte i periodyczne, organizowało konferencje i seminaria naukowe, a także webinaria i wykłady gościnne. W ramach CARS Laboratorium Komunikacji Elektronicznej planuje kontynuować i rozwijać współpracę z podmiotami z sektora publicznego i prywatnego.

W 2022 r. przewidujemy organizację konferencji naukowej poświęconej stosowaniu Rozporządzenia 2015/2120 ustanawiającego środki dotyczące dostępu do otwartego internetu. Do udziału w konferencji zaproszeni zostaną m.in. przedstawiciele Urzędu Komunikacji Elektronicznej, przedsiębiorcy telekomunikacyjni i dostawcy zawartości internetowej.

Po wejściu w życie Prawa komunikacji elektronicznej i upływie czasu pozwalającego poznać skutki tego nowego, monumentalnego aktu prawnego, przewidujemy organizację konferencji naukowej poświęconej tymże skutkom, z udziałem podmiotów z sektora publicznego i prywatnego.

Ludzie

dr Andrzej Nałęcz

dr Andrzej Nałęcz

Kierownik Laboratorium Komunikacji Elektronicznej CARS

Doktor nauk prawnych, pracownik Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w Katedrze Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania.

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 Prof. dr hab. Stanisław Piątek

prof. dr hab. Stanisław Piątek

Zastępca dyrektora CARS.

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 Dr Magdalena Olender-Skorek

dr Magdalena Olender-Skorek

Adiunkt w Zakładzie Gospodarki Rynkowej Katedry Gospodarki Narodowej Wydziału Zarządzania UW.

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 Ewelina D. Sage, PhD (OXON)

Ewelina D. Sage, PhD (OXON)

E-mail.: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zob. więcej: www.ewelinasage.co.uk 

 Dr Ewa Kwiatkowska

dr Ewa Kwiatkowska

Dr nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Adiunkt w Katedrze Metod Ilościowych i Zastosowań Informatyki Akademii Leona Koźmińskiego.

Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu regulacji rynków telekomunikacyjnych oraz w problematyce zastosowań Internetu rzeczy, ze szczególnym uwzględnieniem jego zastosowań w medycynie.

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Ekspertyzy

Analiza dotycząca środków przejrzystości określonych w art. 4 ust. 1 rozporządzenia 2015/2120 na przykładzie rozwiązań przyjętych na polskim rynku telekomunikacyjnym (2018)

Analiza substytucji popytowej naziemnej telewizji cyfrowej i telewizji satelitarnej na rynku użytkowników końcowych (2017)

Prawne aspekty uporządkowania zasad wykorzystywania numeracji na cele świadczenia usług Premium Rate (2016)

Prawne aspekty możliwości przenoszenia numerów strefowych abonenckich usług specjalnych (AUS) (2016)

Dyskryminacja pozacenowa – analiza prawna zjawiska w polskim i wspólnotowym prawie konkurencji (2008)

 

Publikacje książkowe

Konrad Stolarski, Zakaz nadużywania pozycji dominującej na rynkach telekomunikacyjnych w prawie Unii Europejskiej (2015)

Telecommunications Regulation in Poland. Pod red. Stanisława Piątka (2013)

Mateusz Chołodecki, Kontrola sądowa decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (2013)

Stanisław Piątek, Sieci szerokopasmowe w polityce telekomunikacyjnej (2011)

Ewelina D. Sage, European Audiovisual Sector: Where business meets society’s needs (2011)

Regulacja rynków telekomunikacyjnych. Pod red. Stanisława Piątka (2007)

 

Artykuły w Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies

Andrzej Nałęcz, 'A More Human Approach': Human Rights, Obligations of the State and Network Neutrality in Europe, YARS 2019 vol. 12 (19)

Andrzej Nałęcz, Empowering the 'Unempowerable'. Behavioural Insights into Informing Consumers about Internet Access Services in the European Union under Regulation 2015/2120, YARS 2018 vol. 11 (18)

Ewa M. Kwiatkowska, Economic Determinants of Regulatory Decisions in the Polish Telecommunications Sector, YARS 2015 vol. 8 (11)

Magdalena Olender-Skorek, To Regulate or Not to Regulate? - Economic Approach to Indefeasible Right of Use (IRU), YARS 2012, vol. 5 (7)

Ewelina D. Sage, Who Controls Polish Transmission Masts? At the Intersection of Antitrust and Regulation, YARS 2010, vol. 3 (3)

Stanisław Piątek, Stopping the creeping telecoms regulation. Case comment to the judgment of the European Court of Justice of 13 November 2008 – European Commission v Republic of Poland (Case C-227/07), YARS 2009, vol. 2 (2)

Stanisław Piątek, Investment and Regulation in Telecommunications, YARS 2008, vol. 1 (1)

 

Numery tematyczne internetowego Kwartalnika Antymonopolowego i Regulacyjnego (iKAR)

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny (iKAR) 2020 nr 1 (9)

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny (iKAR) 2019 nr 3 (8)

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny (iKAR) 2017 nr 7 (6)

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny (iKAR) 2016 nr 6 (5)

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny (iKAR) 2015 nr 6 (4)

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny (iKAR) 2014 nr 8 (3)

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny (iKAR) 2013 nr 8 (2)

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny (iKAR) 2012 nr 6 (1)

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny (iKAR) 2012 nr 5 (1)

 

Konferencje

Europejski kodeks łączności elektronicznej – implementacja w prawie polskim (2019)

Kontrola sądowa decyzji Prezesa UKE (2016)

Regulowanie rynków telekomunikacyjnych (2008)

 

Współpraca

Porozumienie o współpracy między CARS a KRRiT Porozumienie o współpracy między CARS a KRRiT

Polityka antymonopolowa Porozumienie o współpracy między CARS a UKE

Polityka antymonopolowa Porozumienie o współpracy między CARS a Instytutem Łączności

Polityka antymonopolowa Porozumienie o współpracy między CARS a PP PL