Rodzaj działania: Ekspertyza
Tytuł: Dyskryminacja pozacenowa – analiza prawna zjawiska w polskim i wspólnotowym prawie konkurencji
Branża: Telekomunikacja
Autorzy: dr Agata Jurkowska, prof. Stanisław Piątek, prof. Tadeusz Skoczny
Data wykonania: wrzesień 2008

Ekspertyza sporządzona na zlecenie Telekomunikacji Polskiej S.A. Ekspertyza bazuje na orzecznictwie i praktyce decyzyjnej organów ochrony konkurencji w Polsce i UE w zakresie antymonopolowych aspektów dyskryminacji cenowej i pozacenowej, ze szczególnym uwzględnieniem rynku usług telekomunikacyjnych. Jednakże, kryteria dyskryminacji pozacenowej nie są tak oczywiste jak kryteria dyskryminacji cenowej; mogą więc pojawiać się trudności w identyfikacji drugiego (stosowanie niejednolitych warunków umów) i trzeciego (stwarzanie niekorzystnych warunków konkurowania) kryterium „testu dyskryminacji”

Ekspertyza dowiodła, że dorobek stosowania przepisów prawa ochrony konkurencji pozwala zidentyfikować pięć podstawowych kategorii kryteriów dyskryminacji pozacenowej (1) jakość, (2) czas, (3) ilość, (4) informacja i (5) kompetencje pararegulacyjne przedsiębiorcy dominującego. Ustalenia ekspertyzy pozwalają też stwierdzić, że najczęściej wykorzystywanymi kryteriami dyskryminacji pozacenowej są jakość dostarczanych usług oraz czas ich realizacji. Oba te kryteria mogą być skwantyfikowane, więc jedną z rekomendacji autorów, kierowaną pod adresem organów ochrony konkurencji, jest obowiązek zapewnienia wynikających z tej kwantyfikacji dowodów, potwierdzających dykryminację pozacenową przez wertykalnie zintegrowanego dominującego przedsiębiorcę. Jeśli możliwe jest zidentyfikowanie kryteriów dyskryminacji pozacenowej, operatorzy telekomunikacyjni są również w stanie monitorować wiele wskaźników w celu spełnienia obowiązku niedyskryminacji.

Ekspertyza towarzyszyła wykonanej przez Accenture analizie wybranych wskaźników dotyczących obsługi, dostarczania usług hurtowych i detalicznych oraz analizy możliwości ich porównywania.

Dyskryminacja pozacenowa – analiza prawna zjawiska w polskim i wspólnotowym prawie konkurencji „Dyskryminacja pozacenowa – analiza prawna zjawiska w polskim i wspólnotowym prawie konkurencji”

Ekspertyza sporządzona na zlecenie Telekomunikacji Polskiej S.A. Prezentacja wyników ekspertyzy