Tytuł projektu: Kompleksowa analiza orzecznictwa Prezesa UOKiK oraz sądów rozpatrujących sprawy z odwołania od decyzji UOKiK co do kar pieniężnych nakładanych przez Prezesa UOKiK w postępowaniach w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów.
Rodzaj projektu: zlecony (przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów)
Koordynatorzy/Realizatorzy: prof. dr hab. Tadeusz Skoczny i dr Maciej Bernatt
Czas realizacji: listopad 2015 – czerwiec 2016

Z dniem 2 listopada 2015 r. rozpoczęła się realizacja projektu badawczego pt. „Kompleksowa analiza orzecznictwa Prezesa UOKiK oraz sądów rozpatrujących sprawy z odwołania od decyzji UOKiK (Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów – «SOKiK», Sąd Apelacyjny w Warszawie i Sąd Najwyższy) co do kar pieniężnych nakładanych przez Prezesa UOKiK w postępowaniach w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów”.

Projekt obejmuje analizę wszystkich wyroków w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, z okresu ostatnich trzech lat, w których wypowiedział się co najmniej Sąd Apelacyjny a także poprzedzających je decyzji Prezesa UOKiK oraz wyroków SOKiK, aby w szczególności udzielić odpowiedzi na zagadnienia w zakresie:

1) ustalenia najczęstszych powodów zmiany przez sądy wysokości kary nałożonej przez Prezesa UOKiK;

2) ustalenia jakie okoliczności, inne niż te wskazane w ustawie o ochronie konkurencji konsumentów oraz Wyjaśnieniach Prezesa UOKiK w sprawie ustalania wysokości kar pieniężnych za stosowanie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów należy, w ocenie sądów, brać pod uwagę ustalając wysokość kar,

3) ustalenia czy z orzecznictwa sądów można wyprowadzić jakąkolwiek prawidłowość dotyczącą metodologii miarkowania kar (ustalania wag poszczególnych przesłanek) i jeśli tak to jaka jest ta metodologia,

4) ustalenia czy, i jeśli tak, to jakie rozbieżności występują w podejściu do kar nakładanych przez Prezesa UOKiK pomiędzy orzecznictwem różnych składów orzekających w tym samy sądzie, jak również sądów różnych instancji, tj. SOKiK, Sądu Apelacyjnego w Warszawie i ewentualnie Sądu Najwyższego (analiza zarówno wyroków zmieniających wysokość kary, jak i wyroków utrzymujących nałożone decyzją Prezesa UOKiK kary).