Tytuł: Dochodzenie przed sądem polskim roszczeń odszkodowawczych z tytułu reguł konkurencji
Redakcja: Anna Piszcz i Dominik Wolski
Seria: „Podręczniki Monografie” (21)
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-65402-13-4
Dochodzenie przed sądem polskim roszczeń odszkodowawczych z tytułu reguł konkurencji

Książka „Dochodzenie przed sądem polskim roszczeń odszkodowawczych z tytułu reguł konkurencji” pod redakcją Anny Piszcz i Dominika Wolskiego jest rezultatem pracy zespołu autorów, analizującego postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/104/UE z 26 listopada 2014 r. w sprawie niektórych przepisów regulujących dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia prawa konkurencji państw członkowskich i Unii Europejskiej, objęte przepisami prawa krajowego (tzw. dyrektywy odszkodowawczej) oraz możliwości ich transpozycji do prawa polskiego. Państwa członkowskie mają do 27 grudnia 2016 r. wprowadzić w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne konieczne do jej wykonania.
Układ książki wynika z przyjęcia przez autorów za punkt wyjścia struktury dyrektywy 2014/104/UE. W rozdziale I zawarto syntezę oraz próbę systematyzacji zagadnień takich, jak: cywilnoprawne elementy w publicznoprawnym systemie ochrony konkurencji, główne problemy korelacji publicznego i prywatnego egzekwowania reguł konkurencji, prywatne egzekwowanie reguł konkurencji w Polsce w okresie poprzedzającym implementację dyrektywy 2014/104/UE oraz ogólne zagadnienia dotyczące tej dyrektywy. Następnie autorzy poświęcają uwagę: zasadzie i przesłankom odpowiedzialności odszkodowawczej, ustalaniu wysokości szkody i przerzucaniu nadmiernych obciążeń (rozdział II), dostępowi do materiału dowodowego (rozdział III), skutkowi rozstrzygnięć krajowych (rozdział IV), solidarnej odpowiedzialności podmiotów naruszających reguły konkurencji (rozdział V), przedawnieniu roszczeń (rozdział VI) oraz polubownemu rozstrzyganiu sporów wynikających ze szkód wyrządzonych naruszeniem prawa konkurencji (rozdział VII). Książkę zamyka podsumowanie (również w języku angielskim), w którym redaktorzy zebrali wnioski i rekomendacje dla krajowego ustawodawcy, wynikające z analiz przeprowadzonych w poszczególnych rozdziałach.
W książce autorzy podsumowują dotychczasowy stan wiedzy o egzekwowaniu reguł konkurencji na drodze prywatnoprawnej oraz podejmują próbę rozwiązania zasadniczych problemów transpozycji postanowień dyrektywy do prawa polskiego. Poszczególne rozdziały zawierają krytyczną ocenę postanowień dyrektywy, a przy tym istotną ich część poświęcono rekomendacjom dla krajowego ustawodawcy. Autorzy zakładają, że książka może być istotnym materiałem w merytorycznej dyskusji o zmianach prawa polskiego dotyczących egzekwowania reguł konkurencji na drodze prywatnoprawnej. Ponadto w założeniu autorów książka może pomóc w transpozycji dyrektywy 2014/104/UE – prawidłowej i takiej, która zapewni możliwość skutecznego dochodzenia roszczeń wynikających z naruszenia reguł konkurencji w Polsce.