Temat: „Opłaty półkowe” – pobieranie innych niż marża handlowa opłat za przyjęcie towaru do sprzedaży jako delikt nieuczciwej konkurencji w świetle art. 15 ust. 1 pkt 4 uznk. Tradycyjna wykładnia w świetle nowości orzeczniczych
Miejsce i data: Warszawa, 22.10.2015 r.
Referent: mgr Jan Markiewicz (doktorant WPiA UJ)

Przedmiotem wprowadzenia adw. Jana Markiewicza z Kancelarii Wardyński i Wspólnicy, doktoranta prof. dr hab. Ewy Nowińskiej (WPiA UJ), była analiza obowiązującej wykładni art. 15 ust. 1 pkt 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, który głosi, iż czynem nieuczciwej konkurencji jest utrudnianie dostępu do rynku poprzez pobieranie innych niż marża handlowa opłat za przyjęcie towarów do sprzedaży. Od czasu wejścia w życie art. 15 ust. 1 pkt 4 u.z.n.k. jest powszechnie wykorzystywany w obrocie przez dostawców sieci handlowych, którzy na jego podstawie żądają od odbiorców swoich towarów zwrotu należności określanych zbiorczo jako tzw. „opłaty półkowe”. Żądaniem zwrotu dostawcy obejmują przede wszystkim wynagrodzenie uiszczone za świadczone przez sieci usługi (np. reklamowe czy logistyczne) oraz kwoty, o które w drodze rabatów obniżyli oni cenę sprzedaży towaru. Autor podda krytycznej analizie powody, dla których w orzecznictwie powództwa dostawców tradycyjnie uznaje się za zasadne nawet wówczas, gdy nie wykazano utrudnienia dostawcy dostępu do rynku, sieć handlowa pobierała opłaty stanowiące ekwiwalent rzeczywiście wykonanych na rzecz dostawcy usług (nie będące opłatami „za przyjęcie towaru do sprzedaży”) lub też gdy przedmiotem sporu jest redukcja ceny, a więc w przypadkach, do których art. 15 ust. 1 pkt 4 u.z.n.k. się nie odnosi. W dalszej kolejności autor przedstawi najnowsze wypowiedzi Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i sądów powszechnych, które zdają się krytycznie odnosić do dotychczasowej, kategorycznej linii orzecznictwa, choć nie można jeszcze mówić o jej przełamaniu. Równocześnie, przedmiotem rozważań będzie zjawisko przenoszenia sporów na gruncie art. 15 ust. 1 pkt 4 u.z.n.k. do postepowania arbitrażowego i charakterystyczne aspekty orzecznictwa.