Konferencja zorganizowana przez CARS w dniu 11 października 2018 r. w Warszawie, służyła przedyskutowaniu koncepcji judicial deference (opisywanej po polsku jako powściągliwość sądowa) i zakresu jej granic w prawie ochrony konkurencji. Dyskusja na konferencji dotyczyła tego czy sąd powinien zastępować własnymi ocenami oceny organu administracji opartych o jego wiedzę specjalistyczną (np. oceny ekonomiczne) bądź te związane z realizowaną przez organ polityką (np. polityką karania), jeżeli są one wynikiem właściwie przeprowadzonego postępowania administracyjnego. Ponadto rozważano, czy dopuszczalność zaakceptowania powściągliwości sądowej może być uzależniona od wystąpienia przesłanek odnoszących się do kształtu postępowaniu przed organem administracji. Po pierwsze tego, czy w postępowaniu administracyjnym zagwarantowane są dla stron rozbudowane gwarancje proceduralne. Po drugie tego czy, ukształtowanie instytucjonalne organu administracji powinno zapewniać rozdzielenie funkcji dochodzeniowych od funkcji decyzyjnych. Po trzecie, tego czy organ administracji dysponuje odpowiednią wiedzą specjalistyczną. W ramach dyskusji podkreślana także, że dopuszczalność koncepcji powściągliwości sądowej jest związana z istnieniem efektywnej kontroli sądowej oraz niezależności sądów.

Dyskusja ta znajdowała odzwierciedlenie w spójnej strukturze konferencji poświęconej zagadnieniom ogólnym powściągliwości sądowej (panel 1.), kontroli sądowej ustaleń ekonomicznych (panel 2.), kontroli sądowej kar (panel 3.) oraz wpływu ukształtowania postępowania przed organem ochrony konkurencji na intensywność kontroli sądowej (panel 4). Kluczowe elementy konferencji pozwoliło uchwycić podsumowanie prof. Wallera. Konferencja spotkała się z dużym zainteresowaniem uczestników – licznymi pytaniami i uwagami zgłaszanymi do panelistów.

Konferencja zorganizowana w ramach projektu badawczego "Granice oceny sądu w prawie konkurencji" (grant Narodowego Centrum Nauki, UMO-2014/15/D/HS5/0156) ze środków Uniwersytetu Warszawskiego przy wsparciu kancelarii: Clifford Chance, Gessel i Modzelewska&Paśnik.

Judicial Deference in Competition Law Program

Prezentacje:

Maciej Bernatt, Paul Craig, Rob Widdershoven, Kent H. Barnett, Miroslava Scholten, Ioannis Lianos, Andriani Kalintiri, Annalies Outhuijse, Krystyna Kowalik-Bańczyk, Csongor Nagy, Renato Nazzini, Katalin Cseres, Maciej Bernatt, David George.

Judicial Deference in Competition Law Abstrakty