W dniu 24 czerwca 2019 r. odbyła się konferencja "Europejski kodeks łączności elektronicznej - implementacja w prawie polskim". Konferencja została zorganizowana przez Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych UW oraz Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej UWr. W konferencji wzięło udział ponad 100 osób reprezentujących przedsiębiorców telekomunikacyjnych, izby gospodarcze sektora telekomunikacyjnego, kancelarie prawnicze, nadawców telewizyjnych i ośrodki naukowe zajmujące się telekomunikacją.

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Cyfryzacji, Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. W pierwszej części konferencji przedstawiono osiem referatów prezentujących główne zmiany wynikające z Kodeksu dla polskiego sektora telekomunikacyjnego oraz ocenę możliwych sposobów implementacji tych zmian w krajowym porządku prawnym. W drugiej części przeprowadzono dyskusję panelową, która skupiła się na ocenie różnych wariantów prac legislacyjnych nad ustawą implementującą Kodeks, w szczególności wariantów polegających na przygotowaniu nowego Prawa telekomunikacyjnego (Prawa komunikacji elektronicznej) oraz nowelizacji obowiązującej ustawy, z przeniesieniem części rozwiązań wymaganych Kodeksem do ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych.

Europejski kodeks łączności elektronicznej - implementacja w prawie polskim Program

Europejski kodeks łączności elektronicznej - implementacja w prawie polskim Sprawozdanie

Prezentacje prelegentów

DOC Andrzej Nałęcz

DOC Artur Salbert

DOC Jakub Woźny

DOC Wojciech Krupa

DOC Xawery Konarski